Algemene voorwaarden

§ 1 BESTELLINGEN EN RESERVATIES

Onze offertes en programmavoorstellen zijn geldig vanaf wederzijdse goedkeuring. Dit is het geval indien een orderbevesti­ging van N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School volgt op een bestelbon van de klant of na de rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een contract.

§ 2 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij reservatie betaalt de klant een voorschot van 40 % van de forfaitaire en overeengekomen prijs. Het saldo is verschuldigd binnen de acht dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren steeds in EURO. Deze voorwaarden hebben voorrang op de betalingsvoorwaarden van de klant en gelden behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij niet-betaling van het voorschot behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en geeft recht op schadevergoeding voor N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School zoals voorzien in de clausule annulatie. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ad 10%. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling, het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire vergoeding wegens laattijdige betaling.

§ 3 KREDIETWAARDIGHEID

De N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de lopende reservatie te verbreken indien objectieve elementen aantonen dat de financiële toestand van de medecontractant slecht is. (Onder objectieve elementen verstaat men o.a. verschijning in het Staatsblad van protestakten, aanneming dagvaarding om in rechte te verschijnen, en alle bezwarende of uitvoerende inbeslagnamen, evenals elk feit van welke aard ook, dat een duidelijke verslechtering van de financiële toestand van de medecontractant doet veronderstellen). De N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School heeft in dit laatste geval de keuze om de verkoop te ontbinden. In geval onvoldoende kredietwaardigheid blijkt ingevolge de hogervermelde objectieve elementen, is elke vordering die de verkoper ten laste van de koper heeft, onmiddellijk opeisbaar.

§ 4 ADMINISTRATIEKOSTEN

Alle facturen voor een totaalbedrag beneden de 124 €, exclusief BTW, zullen worden vermeerderd met 13 € aan administratiekosten.

§ 5 AANSPRAKELIJKHEID

De N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  De koper neemt kennis van het feit dat de stage risico’s inhoudt, zoals alle andere gemotoriseerde  trainingen of opleidingen. De N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School beveelt haar klanten aan om een tijdelijke uitbreiding van zijn arbeidsongevallenverzekering – of een andere bijkomende verzekering – af te sluiten voor de duur van  de stage/ het evenement. De koper verbindt zich ertoe, de N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School te vrijwaren voor zodanige aanspraken

§ 6 ANNULATIE

Bij annulatie van de reservatie meer dan 30 dagen vóór het evenement is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de totale verkoopprijs verschuldigd aan de N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de gereserveerde datum is een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de totale verkoopprijs verschuldigd aan de N.V. SCOJE – JESCO Auto Training School Bij no-shows zonder telefonische verwittiging op de dag van uw opleiding wordt er geen terugbetaling gedaan

§ 7 GESCHILLEN

Voor alle geschillen betreffende de overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.